Financovanie

a postup kúpy

1. Rezervácia nehnuteľnosti

V prípade, že ste si vybrali byt v projekte Púpavy a máte záujem o jeho záväznú rezerváciu, je potrebné podpísať rezervačnú zmluvu. Do 3 pracovných dní od podpisu RZ je potrebné uhradiť rezervačný poplatok vo výške 2.000 €.

2. Podpis ZoBZ

Po získaní právoplatného stavebného povolenia na bytový dom Púpavy Vám v lehote 10 dní zašleme Návrh ZoBZ spolu s KZ. Po podpise ZoBZ je v lehote 5 pracovných dní potrebné uhradiť poplatok vo výške 15% z kúpnej ceny za byt znížený o výšku rezervačného poplatku.

3. Zmluva o prevode vlastníckeho práva- KZ

Po získaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia, súpisného a orientačného čísla a ich zápise na príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor Vám zašleme výzvu na uzatvorenie Zmluvy o prevode vlastníckeho práva s povinnosťou uhradiť zvyšnú časť kúpnej ceny.

 4. Financovanie

Kúpu bytu v projekte Púpavy je možné financovať z vlastných zdrojov, z hypotekárneho úveru, prípadne kombinovaným spôsobom.

Aktuálne rokujeme s VÚB bankou, a.s. o podmienkach nastavenia projektu Púpavy ako developerského projektu v ich banke. Následne budeme informácie o podmienkach získania hypotekárneho úveru vo VÚB banke, a.s. aktualizovať.

5. Odovzdanie nehnuteľnosti

Po podpise KZ a  uhradení celej kúpnej ceny podáme na príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor Návrh na vklad vlastníckych práv a dohodneme si termín odovzdania bytu.